כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל  הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא In time, it will be said to Yaakov and Yisrael, “What has G-d wrought?” Behold! The people will arise like a lion cub and raise itself like a lion. Rabbi Avraham of Slonim explains that today, when we...

read more