Lev Avos (Hebrew)

$21.99

In stock

A deeper understanding of each of the Tanaim and the period in which they lived makes their timeless message come alive in this new encyclopedic commentary by Rabbi Yaacov Haber (Hebrew)

:An excerpt from the introduction

כאשר אנו מעיינים בתולדות חייהם של התנאים הקדושים ותקופותיהם, הרי שלא ראי זה כראי זה. הקב”ה ברחמיו העצומים על עמו נתן לנו גדולי תורה, וע”פ תורתם ורוח קדשם הורה לדורם דעת תורה בענינים הנשגבים ביותר, עד אשר רעשו ארץ גם שמים, מתורתם ודבריהם. ולא רק בדור מסויים, אלא בכל דור ודור – “יפתח בדורו כשמואל בדורו” – להביע לשונם ודעתם לפני הצבור בעבודת היום ובענינים המיוחדים לדור ההוא.

ולכן  לקחתי על עצמי לברר וללבן את קורות חיי התנאים, תקופותיהם, ומצב העולם בכללותו בזמנם, כדי להבין ולהשכיל את דבריהם הקדושים מתוך מבט אמיתי להקשר של דבריהם. וכיון שראיתי שגדולי עולם כמו הגר”ח מוולזין, התשב”ץ, ויותר קרוב לימינו הגאון רבי יעקב קמניצקי ז”ל ועוד, פירשו את מסכת אבות על דרך זו, אמרתי אף אני אוסיף קצת נופך משלי, להבין ולהשכיל עומק דעת תורה של כל דור ודור.

ומצאתי  שבדרך זו אנו מבינים לא רק מדוע אמר התנא מה שאמר, אלא אף עצם הדברים מובנים הם באור חדש לגמרי. ושמעתי בשם האריז”ל שפתגמים אלו שאמרו התנאים בפרקי אבות, אמרום בשכבם על ערש דוי לפני מותם – היינו שבשעת מיתתם של קדושים אלו נאספו תלמידיהם סביב למטתם הקדושה ובקשו מרבותיהם ללמד להם ה”סוף דבר”, כלומר תמצית תורתו של רבם, הכוללת בתוכה את כל דבריו.  ואלה הם האבות לחכמה שנמצאו בפרקי אבות מגדולי הדור שהיו בדורות התנאים שהכינו את כלל ישראל לאורך הגלות.

ואמרתי לעצמי, שהיום שאנו שרויים בזמנים ובמקומות סבוכים כל כך, עיקבתא דמשיחא, ובכותבי שורות אלו הוא זמן מגיפה בארץ ובכל העולם, וזמן של ערפל בעניני חינוך ועוד דברים רבים הנוגעים לעצם חיינו, יהדותינו, וארצינו הקדושה, אנו צריכין כ”כ לה”הוא היה אומר” של גדולי התורה של דורינו, לפרש לנו החדשות ולהדריך אותנו לבל נלך בדרכים עקלקלות. ומי יורה דרך בלימוד, בהשקפה, בחיים, בדרך ארץ וביחסנו כלפי העולם. וכס הרבנות כמעט כעבודה בזויה בימינו.  ואין לנו אלא דברי גדולי הדור ובעלי המסורה כדי לדעת הדרך אשר ילכו בה.

קראתי  לספר זה “לב אבות”, כיון שחיפשתי ויגעתי עד מקום שידי מגעת, לא רק במאמריהם של רבותינו, אלא גם להבין ולהשכיל מה יוצא היה מלבם – שיכול להכנס ללבנו.

וחלקתי הפירוש לשני חלקים: “לב אבות” הוא הפירוש המבאר את דברי רבותינו ע”פ פירושי הקדמונים והבנת תקופתם, ומביא את דברי התנאים להתגלות אור חדש.

החלק השני – “בנים על אבותם” הוא בעיקר סדר התולדות וקורות החיים של כל תנא ותנא, להבין רקע המשנה ותקופתם.

בחלק זה העתקתי בעיקר מספר “תולדות תנאים ואמוראים” מאת הרב אהרן היימן ז”ל. לקחנו מתוך ספרו את דבריו על התנאים שדבריהם שנויים בפרקי אבות, וערכנו אותם על מנת שיתאימו לספר זה. גם למדנו הרבה מספר סדר הדורות, והבאנו את דבריו לעתים בהערות, וממקורות נוספים שחברום מומחים לדבר. וגם הוספתי קצת נופך משלי. אני מקוה שידיעות אלו יהיו לתועלת גדול ללומדי התורה ולמורי העם.

Haskamot

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lev Avos (Hebrew)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Lev Avos (Hebrew)
  $21.99
  Add to cart